ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, mint Adatkezelő a www.nyugimelo.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetőjeként ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet szolgáltatásait igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: Érintettek) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

Jelen szabályzat értelmezése tekintetében az Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet kezeli.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve:                                           Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Székhelye:                                                  1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

Képviseli:                                                 Baksay-Szabó Ádám igazgatósági tag

Cégjegyzékszáma:                                      01-02-054446

Adószáma:                                                 26088567-2-41

E-mail címe:                                              ugyfelszolgalat@nyugimelo.hu

Telefonszáma:                                           +36 30 226 7074

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Adatkezelő vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének –  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

Regisztráció

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által nyújtott szolgáltatások az általa alkalmazott „Regisztráció” elnevezésű on-line regisztrációs űrlap, valamint az ügyfélszolgálaton (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.) személyesen kitöltött regisztrációs űrlap (a továbbiakban: Űrlap) megfelelő kitöltésével vehetők igénybe.

 

Az Űrlap kitöltése során az Érintett alábbi adatai kerülnek rögzítésre: név (vezetéknév, keresztnév, születési név), nem, e-mail cím, telefonszám, legmagasabb iskolai végzettség, végzettség megnevezése, nyelvtudás, állandó lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), állampolgárság, Érintett korábbi munkavállalási adatai, mely régióban szeretne dolgozni, milyen munkák érdeklik. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az Érintett rögzített adatait zártan tárolja és azokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében, a jelen szabályzatban foglaltak szerinti módon és ideig kezeli.

 

Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon az Érintettnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen is az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név;
 • e-mail cím.

 

Tagsági megállapodás megkötése

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az Érintett azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő tagsági megállapodás létrejötte, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek. A tagsági megállapodásban rögzítésre kerülő adatok: név, születési név, lakcím, születési hely, idő, anyja (leánykori) neve, adóazonosító jele, taj száma, nyugellátás folyósítási törzsszáma, bankszámlaszám, telefonszám. e-mail cím.

 

A belépési nyilatkozatban megadott adatok: név, születési név, nem, lakcím, születési hely, idő, anyja (leánykori) neve, adóazonosító jele, taj száma, nyugellátás folyósítási törzsszáma, bankszámlaszám, telefonszám, állampolgárság, e-mail cím, oktatási intézmény neve, évfolyam.

 

Egyedi megállapodás esetén kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, tagsági megállapodás teljesítésével összefüggő adatok (teljesítés ideje, helye, díjazás).

 

Ajánlatkérés

A Weboldalon az Érintettnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen az Adatkezelőtől ajánlatot kérni. Az ajánlatkéréshez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • ajánlatkérő pozíciója.

 

Az ajánlatkéréshez szükséges további kérdések (cégnév, milyen munkakörbe keres munkaerőt, szükséges létszám, szolgáltatás várható kezdése és időtartamra, honnan hallott rólunk?, ajánlatkérés részletezése), mivel jogi személyre vonatkozik, ezért személyes adatot nem érint.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

A Regisztráció, álláshirdetésre történő jelentkezés, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás és Ajánlatkérés során Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A tagsági jogviszony létrejötte esetén az adatkezelés jogalapja: az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  jogszabályi kötelezettség, illetve jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén tagsági jogviszony létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli az Érintettek adatait.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet által kínált, igénybe vehető szolgáltatások (tagsági jogviszony létesítése, személyes közreműködés, hírlevél küldése, szolgáltatási, vállalkozási szerződés megkötése)) nyújtásának biztosítása. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  kizárólag ezen célokhoz kötötten kezeli és tárolja a Érintett személyes adatait, ettől eltérő célra nem használhatja fel, harmadik személyek részére kizárólag az Érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén, vagy hatósági kötelezés alapján adhatja át.

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak szerint az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az Érintett regisztráció során megadott e-mail címére hírlevelet kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulásával küldhet. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Az Érintett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, ebben az esetben az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet biztosítja, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 

Tagsági jogviszony létrejötte esetén az adatkezelés célja az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  és az Érintett közötti tagsági jogviszony teljesítésével, fennállásával, megszűnésével, így különösen a feladatteljesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok (beleértve a személyügyi feladatokat, a jövedelem számítását, átutalását és a társadalombiztosítási elszámolásokat) és a HR kontrolling (beleértve a humánerőforrás hatékony üzleti megszervezését) teljesítése.

 

Az Adatkezelő az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja az Érintett személyes adatait a tagsági megállapodásához kapcsolódó, a feladatteljesítésről szóló egyedi megállapodásban meghatározott harmadik félnek (a Szolgáltatás Igénybevevője) a szövetkezeti tagsági jogviszony keretében történő feladatteljesítés megvalósítása céljából történő adatkezelésre, az ehhez szükséges terjedelemben.

 

Ajánlatkérés esetén az Érintett természetes személyt a megadott telefonszámon vagy e-mail címen felkeresi és az általa megadott paramétereknek megfelelően ajánlatot tesz a képviselt jogi személlyel történő szerződéskötés céljából.

 

 1. A személyes adatok megismerése, adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. A 4. pont szerint meghatározott cél érdekében kizárólag az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet mindenkori alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg az Érintett személyes adatait, azokat harmadik személynek – a jelen pontban foglalt kivétellel – nem adhatják tovább. A szolgáltatások nyújtása, az Érintettel történő elszámolás körében az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet adatfeldolgozót (pl. könyvelő, bérszámfejtő) vehet igénybe.

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet kizárólag a 4. pont szerinti cél megvalósítása érdekében jogosult adatfeldolgozást végző személy igénybe vételére.

 

Az adatkezelés céljának megvalósításához, különösen állásajánlat tétele, kiválasztási eljárásban történő részvétel, jogviszony létesítése céljából az érintett önéletrajzát a tényleges feladatteljesítési lehetőséget kínáló szerződött megrendelői (szolgáltatás fogadója) részére – a 4. pont szerinti kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján – átadhatja. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet szerződött megrendelői az önéletrajzokat kizárólag a kiválasztáshoz szükséges mértékig és ideig jogosultak megismerni, az adott állás betöltését követően a tudomásukra jutott személyes adatokat törölni kötelesek.

 

Az érintett önéletrajzának továbbítását az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet hez intézett írásbeli nyilatkozatával megtilthatja, továbbá jogosult felvilágosítást kérni arról, hogy önéletrajza mikor és kinek a részére került átadásra. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

 

Minden olyan adattovábbítás esetében, amely során a továbbítás címzettje olyan szolgáltatás fogadója, amely harmadik országban folytatja adatkezelési tevékenységét, Adatkezelő kizárólag szintén az Érintett megfelelő előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja az Érintett személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció, valamint a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

 

Tagsági jogviszony létrejötte esetén az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A tagsági jogviszony megszűnése esetén törli a személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év elteltével, kivéve a kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetét, mely során az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Ajánlatkérés esetén, amennyiben nem jön létre az Érintett által képviselt jogi személlyel szerződéses jogviszonyban, abban az esetben haladéktalanul törli a megadott személyes adatokat. Szerződéses jogviszony létrejötte esetén annak megszűnését követő 5 év elteltével kerül sor a megadott adatok törlésére, kivéve azt az esetet, ha az Érintettnek a jogi személlyel való kapcsolata korábban megszűnik. Ebben az esetben ezen időponttól számított 5 évig őrzi meg a személyes adatokat.

 

 

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

Az Érintett adatainak megismerésére az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, valamint azon szolgáltatás fogadói jogosultak, amelyek részére az Érintett a személyes adatainak továbbításához kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintettet.

 

 1. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet általi adatkezelés és adatbiztonság alapelvei

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a fióktelepén, a 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2. szám alatti szervertermében található meg. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről. Az informatikai rendszer és hálózat egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  tájékoztatja az Érintetteteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson.

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

Az adatok biztonságát Adatkezelő a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről.

 

 1. Az Érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

 • Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 8. cikk)

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

 • Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a  benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk).

 

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet igazgatósági elnökének feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben a Szövetkezet ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Szövetkezet igazgatóságának elnökét.

 

Az adatvédelmi incidens bejelenthető a Szövetkezet központi e-mail címén, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Szövetkezet igazgatóságának elnöke – az adatok biztonságáért felelő dolgozó bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során jogosulatlanul megismert adatok körét, számát,
 4. az incidenssel érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott feltételek esetén értesíteni kell a Felügyeleti Hatóságot.

 

Az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, ha az az azzal érintett természetes személyek adatjogaira illetve adatszabadságára nézve magas kockázattal jár a Szövetkezet tájékoztatja az érintetteket. A tájékoztatásnak ebben az esetben is világosnak, egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.

 

A Szövetkezet mellőzheti az érintettek tájékoztatását, ha:

 • megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel lehetetlenné tette az adatvédelmi incidenssel érintett adatok illetéktelen személyek számára való megismerhetőségét,
 • az adatvédelmi incidens bekövetkezése után olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintettek jogaival és szabadságaival kapcsolatos magas kockázat nem valósul meg,
 • a tájékoztatás csak aránytalan erőfeszítések révén lenne megoldható, ebben az esetben olyan intézkedést kell tenni, ami biztosítja az érintettek hatékony tájékoztatását.

 

Az adatvédelmi incidensek nyilvántartását az erre kijelölt személy elektronikus formában vezeti. A nyilvántartás – a Munkavállaló, Tag nevének kivételével – nem a konkrét személyes adatokat, hanem a személyes adatok körét tartalmazza.

 

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, mint adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szövetkezet a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban (ideértve az e-mailt is, ha a kérelem e-mailen érkezett) tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (NAIH), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet et terheli.

 

Az Első Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet  a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen annak ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szövetkezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Szövetkezetet terheli.

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintetett a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

Az érintett a Szövetkezet adatkezelési gyakorlatára vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (Hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

12.   Cookie-k

 

Amikor a látogató (nem Érintett) meglátogatja a Weboldalt, az Adatkezelő nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Adatkezelő feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Adatkezelő beépítet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem. A cookie-fogadását a látogató – böngészője beállításai alapján – letilthatja.